Danh sách bài giảng trên youtube

Thể theo lời yêu cầu của nhiều bạn, tôi trình bày dưới đây một danh sách bài giảng về phân tích dữ liệu và y học thực chứng (EBM).  Danh sách này tính đến ngày 10/11/2014. Danh sách gồm 40 bài giảng về phân tích dữ liệu, 7 bài về biểu đồ, và 4 bài về EBM. Trong tương lai, dĩ nhiên, danh sách sẽ được cập nhật vài lần nữa khi có bài mới. Hiện nay, tôi cố gắng tải bài giảng mới hàng tuần để các bạn tiện theo dõi.
 

Bài giảng về EBM và dịch tễ học:

 

Tại sao bài báo khoa học bị từ chối?

 

Bài giảng EBM: Ý nghĩa của trị số P (understanding P value)

 

Bài giảng dịch tễ học: Độ nhạy, độ đặc hiệu và ROC

 

Bài giảng dịch tễ học: Cách vẽ đường cong ROC với R

 

 

Bài giảng về cách xây dựng biểu đồ (ggplot2)  

 

Bài giảng G1: Biểu đồ khoa học với R

 

Bài giảng G2: Giới thiệu ggplot2 (trong ngôn ngữ R)

 

Bài giảng G3: Biểu đồ phân bố với ggplot2

 

Bài giảng G4: Biểu đồ hộp (box plot)

 

Bài giảng G5: Cách xây dựng biểu đồ thanh (bar chart) với ggplot2

 

Bài giảng G6: Biểu đồ tương quan với ggplot2

 

Bài giảng G7: Sử dụng qplot (trong ggplot2) để vẽ biểu đồ khoa học

 

 

Bài giảng về phân tích dữ liệu với R

 

Bài giảng 40: Giới thiệu mô hình hồi qui logistic 1: Odds ratio

 

Bài giảng 39: Chọn mô hình hồi qui tuyến tính bằng phương pháp Bayes

 

Bài giảng 38: Chọn mô hình (model selection) trong phân tích hồi qui tuyến tính đa biến

 

Bài giảng 37: Đánh giá tầm quan trọng trong mô hình hồi qui tuyến tính

 

Bài giảng 36: Đa cộng tuyến (multicollinearity) trong mô hình hồi qui tuyến tính đa biến

 

Bài giảng 35: Ảnh hưởng tương tác trong mô hình hồi qui tuyến tính

 

Bài giảng 34: Hồi qui tuyến tính đa biến 2 (ước tính)

 

Bài giảng 33: Giới thiệu mô hình hồi qui tuyến tính đa biến

 

Bài giảng 32: phân tích hồi qui tuyến tính, phần 3 (phân tích residuals)

 

Bài giảng 31: phân tích hồi qui tuyến tính, phần 2 (phân tích phương sai)

 

Bài giảng 30: Giới thiệu mô hình hồi qui tuyến tính (linear regression model), phần 1

 

Bài giảng 29: hệ số tương quan (coefficient of correlation)

 

Bài giảng 28: kiểm định Ki bình phương cho 2 biến

 

Bài giảng 27: giới thiệu phương pháp kiểm định Ki bình phương (Chi-square test)

 

Bài giảng 26: mô hình tuyến tính cho phân tích phương sai

 

Bài giảng 25: Phương pháp phân tích phương sai phi tham số

 

Bài giảng 24: Phân tích hậu định (posthoc analysis) trong ANOVA

 

Bài giảng 23: Giới thiệu phân tích phương sai (có chỉnh lại hình)

 

Bài giảng 23: Giới thiệu phân tích phương sai (ANOVA)

 

Bài giảng 22: Giới thiệu tỉ số odds (odds ratio)

 

Bài giảng 21: Tỉ số nguy cơ (risk ratio)

 

Bài giảng 20: biểu đồ tương quan đa biến (matrix plot of correlations)

 

Bài giáng 19: Soạn biểu đồ thanh và phân bố (bar plot và histogram)

 

Bài giảng 18: biểu đồ sai số chuẩn (error bar plot)

 

Bài giảng 17: biểu đồ hộp (box plot)

 

Bài giảng 16: thông số R của biểu đồ

 

Bài giảng 15: kiểm định 2 biến nhị phân (test for difference between 2 binary variables)

 

Bài giảng 14: kiểm định hoán vị (permutation test)

 

Bài giảng 13: kiểm định Wilcoxon

 

Bài giảng 12: kiểm định phân bố chuẩn (test for normal distribution)

 

Bài giảng 11: t-test (tiếp tục)

 

Bài giảng 10: t-test cho hai nhóm độc lập

 

Bài giảng 9: Phân tích mô tả các biến phân nhóm

 

Bài giảng 8: Phân tích mô tả các biến liên tục

 

Bài giảng 7: Biên tập dữ liệu - phần 3

 

Bài giảng 6: Biên tập dữ liệu - phần 2

 

Bài giảng 5: Biên tập dữ liệu - phần 1

 

Bài giảng 4: Cách đọc dữ liệu từ Excel vào R

 

Bài giảng 3: Cách đọc ASCII file vào R

 

Bài giảng 2: Giao diện và tương tác với R

 

Bài giảng 1 - giới thiệu R

Some lectures of Prof Jim Burgeron reproducibility (highly recommended) 

Opinions expressed are my own and not the views of my employers

© 2018 Tuan V Nguyen

  • RG
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon