Xin lỗi | Apology

Ở đời, có khi chúng ta gây tổn thương cho người khác một cách vô tình. Đó là trường hợp cái note của tôi về sự khác biệt giữa người da đen và da trắng ở Mĩ. Một số bạn nói rằng cái note đó gây tổn thương đến vài người. Là người dành cả đời chỉ muốn giúp người, chớ không bao giờ cố ý gây tổn thương đến ai, tôi vô cùng buồn khi nghe như vậy. Tôi xin nhận mình sai. Tôi thành thật xin lỗi vì những hiểu lầm. Tôi cúi đầu xin lỗi các bạn.

In life, we sometimes hurt other people unintentionally. That is the case of my [now retracted] note on the disparity between black and white people in the US. Some friends told me that they felt hurt by the note. As someone who devotes the whole life to help others, I (Tuan) was deeply saddended to learn that. I was wrong. I sincerely apologize for any misunderstanding. I bow my head and offer my apology to you all.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Opinions expressed are my own and not the views of my employers

© 2018 Tuan V Nguyen

  • RG
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon